TekLabs studentråd evaluerer MIX-programmet

TekLabs første studentråd ble holdt i Bergen fredag 18.juni. Tema var forbedring av MIX-programmet ved UiB med særlig fokus på arbeidsrelevans og praksis. Denne artikkelen oppsummerer hovedpunktene deltakerne trakk frem under diskusjonen. Enkelte avsnitt er også et resultat av deltakernes egne tekster.
Studentrådet består av fem studenter ved program for medie- og interaksjonsdesign ved UiB. Fire studenter er fra bachelor og en fra master.
Publisert: 8. september 2021

En praktisk orientert utdanning 

Det var bred enighet om at studiet skiller seg positivt ut ved å være en praktisk orientert utdanning. Dette blir satt stor pris på av alle studentene.

Studiet får skryt for å være yrkesrettet, tverrfaglig, ha samarbeid med mediebedrifter og passelig størrelse på studentkull. Det blir også sett på som positivt at studentene tar selv aktivt del i skapelsen av eget prosjekt.

«Det har vært en veldig lærerik bachelorgrad, hvor vi har fått prøve oss ut på forskjellige prosjekter og satt oss litt inn i forskjellige deler av interaksjonsdesign.» - Marianne

Samtidig er det også bred enighet i studentrådet om at enkelte emner kan ha noen utfordringer med organisering og planlegging. I arbeidslivet får man kriterier å forholde seg til, selv under utvikling og idemyldingsfaser. Studentrådet ser det helt essensielt å skape tydelige kriterier til studentene om hvilke arbeidskrav som skal utføres og hvilke kriterier disse har.

Fleksibiliteten som trengs for å være en praktisk orientert utdanning trenger ikke å bety utydelige arbeidskrav for studentene. Tydelige krav og fleksibilitet er mulig å forene.

 

Design + Koding = Sant?

Det er mange på studiet som verdsetter en tverrfaglig tilnærming til interaksjonsdesign der man lærer både interaksjonsdesign, visuell design, programmering, og brukerforståelse. De fleste i studentrådet synes det er positivt å inkludere programmering i studiet.

«Jeg liker at man har en blanding mellom MIX og INFO fag. På denne måten får en forståelse av programmering og andre elementer som kan være viktig å ha informasjon om.» - Birgitte Strand

Programmeringsfag i studiet bør derimot være en relevant og integrert del av utdanningen. Å vise hvordan programmering henger sammen med interaksjonsdesign er essensielt.

HTML, CSS og JS er nevnt som nyttig kunnskap å ha av flere i studentrådet. Vi tror de nye fagene på første året, andre semester, er et steg i riktig retning for å integrere programmeringen bedre innen interaksjonsdesign. Men disse fagene trenger et mye tydeligere samarbeid og arbeidsfordeling mellom INFO og MIX.

Det ble også diskutert om programmeringsfag rett og slett burde være valgfag. Særlig ble INFO125 Datahåndtering nevnt som mulig valgfag. Ved å gjøre enkelte programmeringsfag til valgfag åpner man opp for at studentene kan fordype seg i retninger man finner mest interessant innen interaksjonsdesign.

 

Innovasjon og digital transformasjon

Muligheten for å fokusere mer på innovasjon, endringsledelse, strategi og utvikling i utdanningen ble tatt opp av en student. Dette er eksempelvis kan noe komme inn som valgfag eller integreres i andre fag.

«UiB bør satse på digitalisering og digital transformasjon, som har relevans for de fleste norske næringer. Her ligger et stort marked som savner formell kompetanse» - Linn

Det blir etterspurt et bredere utvalg av designdrevne utviklingsmetoder under utdanningen for å få utdanningen til å nå sitt fulle potensial. Det er et ønske om flere redskap for digital transformasjon og digitalisering under utdanningen.

«Lær oss mer om designsystemer, designmetoder (flere agile metoder enn bare Google Design Sprint), programvarer, testing og iterasjoner. Veldig ofte får vi ikke utført hele designprosessen med videreutvikling etter brukertesting.» - Val

Universell utforming er også et tema som i dag får for lite plass i utdanningen.

 

Arbeidspraksis

Studiet er godt rettet mot arbeidslivet innen mediebedrifter. Bedriftssamarbeid er hyppig fra og med andre år på bachelorgraden og dette trekkes fram som positivt. Workshops og bedriftspresentasjoner ønskes det flere av.

«Det har ikke vært så mye bedriftssamarbeid på førsteåret. En god idé kan være å ha flere møter med bedrifter hvor de får lov til å presentere seg. Da får vi se hva vi har i vente.» - Mathilde

Workshops fra bedrifter kan også øke fokuset på det interaksjonsdesignere faktisk trenger i arbeidslivet, eller gi praktisk erfaring i programmer man bruker som interaksjonsdesigner.

Jevnlige workshops med interaksjonsdesignere fra forskjellige bransjer, ikke bare mediebransjen, er ønsket. Det er også ønskelig med valgfri arbeidspraksis under studiet.

 

Interaksjonsdesign – mer enn bare mediebransjen

Det ble også diskutert hvor mye vi som studenter får ut av å kun fokusere på mediebedrifter. Interaksjonsdesignere jobber innen mange bransjer, ikke bare mediebransjen.

Studentrådet er enig i at det er lærerikt å samarbeide med mediebedrifter. Men vi ser heller ingen grunn til å kun fokusere på mediebransjen under hele utdanningsløpet. Fokuset på mediebransjen kan oppleves som litt repeterende.

Ved å satse mer på digitalisering og digital transformasjon kan man treffe flere bedrifter enn bare mediebedrifter. For eksempel samarbeid med tek-, innovasjons- og dataselskap, som bruker design som metode og arbeidsform. Eksempelvis TietoEvry, KnowIT, Idean og Bouvet, men også helsesektoren, banker og Bergen Kommune. Et bedre samarbeid med slike arbeidsplasser kan føre til mulighet for praksisplasser og lettere rekrutering.

 

En utdanning for framtiden

Medie- og interaksjonsdesign har forbedringspotensialer fra studentrådets synspunkt, men det har de fleste utdanninger. Denne studielinjen skiller seg positivt ut ved å være praktisk orientert med gode vaner for samarbeid med mediebransjen. Dette er definitivt en framtidsrettet utdanning med store muligheter for å utdanne dyktige studenter.

«Alt i alt, har jeg likt denne bachelorgraden veldig godt og lært utrolig mye. Med litt justeringer kommer det nok til å bli utdannet mange dyktige interaksjonsdesignere og UX Designere i årene som kommer.» - Marianne

«Media- og interaksjonsdesign har alle muligheter til å være et innovativt og fremtidsorientert studie. I ordet innovasjon ligger en forbedring eller en nyskaping som generer verdi for mange. I denne sammenheng kan verdien som skapes være å utdanne mennesker som skal bidra aktivt i fremtidsrettede næringer.» - Linn


Publisert: 8. september 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram