Om TekLab

TekLab er eit nettverk for forsking, utdanning og innovasjon innan medie- og kommunikasjonssektoren. Vi formidlar nyheitssaker og resultat frå prototyping og evaluering utført av studentar på bachelor og master, PhD-stipendiatar og seniorforskarar.

TekLab utviklar nye samarbeid som kan fremje teknologiutvikling i skjæringspunktet mellom forsking og utdanning. Vi samarbeider med lokale og nasjonale teknologifirma innan medie- og kommunikasjonssektoren.

TekLab er lokalisert ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved Universitetet i Bergen, og har adresse i Media City Bergen.

PROTOTYPE teklab westworld inspo 1

Utdanning: Innovasjonspedagogikk

TekLab er eit nettverk for innovasjon i medieutdanningar. Vi har nyleg fått fem millionar kroner til studentaktiv læring frå DIKU, og prosjektet varer i tre år frå 2021 til og med 2023. Dette er storsatsing på innovasjonspedagogikk for medieutdanningar, og formidlinga frå prosjektet føregår her på TekLab. Les meir om tildelinga i artikkelen "Fem millionar til teknologiutvikling blant studentar".

TekLab har støtta opp under teknologiutvikling i utdanninga heilt sidan 2011. Innovasjonspedagogikk er ei tilnærming der vi utfordrar studentane til å ta ansvar for ambisiøse utviklingsprosjekt som har risiko for ikkje å verte meistra eller gjennomført. Målet er å gjere studentane er sjølvstendige og robuste når dei går ut i arbeidslivet, slik at dei har gode vilkår for å få seg gode jobbar og bidra med verdifull nyskaping.

Evna til å vere kreativ under usikre forhold vert i stadig større grad oppfatta som ein kjernekompetanse for nyutdanna studentar. DIKU-prosjektet skal vidareutvikle, strukturere og overføre innovasjonspedagogikk for medieutdanningar, slik at denne metoden vert mest mogeleg verdifull for samfunnet.

Les gjerne meir om innovasjonspedagogikk i artikkelen "Innovasjonspedagogikk for medieutdanningar" på TekLab.

Forsking: Mediedesign

TekLab er eit nettverk for akademisk teknologiutvikling innanfor medier og kommunikasjon.  Vi fremjer forsking som forsøker å kombinere medievitskap og informasjonsvitskap. Vi har særleg fokus på Augmented Reality (AR), kunstig intelligens og andre avanserte teknologiar, og deira potensial for å bidra konstruktivt til den norske medieoffentlegheita.

Denne typen forsking kan kallast mediedesign eller kommunikasjonsdesign. Mediedesign inneber at forskarne lagar prototypar på nye medier, og testar dei kvantitativt og kvalitativt saman med ulike brukargrupper for deretter å publisere funn og tolkingar av materialet.

Mediedesign er avhengig av tverrfaglege team med blant anna humanistar, informasjonsvitarar, økonomar, journalistar, programmerarar, designarar, forretningsutviklar og UX-folk. TekLab sitt fremste mål er å lage ein arena der slike folk kan møtast og verte inspirert til samarbeid om prototyping, evaluering, produktutvikling og publisering.

Pengestøtte

TekLab har fått støtte til våre forskings- og utdanningsprosjekt frå ei rekkje kjelder sidan etableringa i 2015. Her følgjer eit oversyn.

2021: TekLab fekk 360.000 kr i støtte frå Universitetet i Stavanger (UiS) til å overføre prinsipp for innovasjonspedagogikk til ei studentaktiv utforsking av immersjon ("innleving") i digitale medieuttrykk ved utdanningane til Institutt for medie- og samfunnsfag ved UiS. Les meir om denne tildelinga i saka "Utdanningsmidler fra Universitetet i Stavanger".

2020: TekLab fekk 5.000.000 kr i støtte frå Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) til vår satsing på innovasjonspedagogikk for medieutdanningar. Les meir om tildelinga i artikkelen "Fem millionar til teknologiutvikling blant studentar".

2020: TekLab fekk 250.000 kr i støtte frå UH-nett Vest til eit initiativ til å lage ein forskingssøknad knytt til AI-støtta nyheits- og annonseproduksjon. Prosjektet er eit samarbeid mellom firmaet Future Solutions, UiB, UiS og lokalavisene Hordaland, Sunnhordland og Hallingdølen. Les meir om tildelinga i artikkelen "TekLab får såkornmidlar frå UH-nett Vest".

2019: TekLab fekk 314.000 kr i støtte frå Rådet for anvendt medieforsking til prosjektet "Automatisering av nyheiter". Prosjektet er eit samarbeid med firmaet Future Solutions, og vert drifta av Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger (UiS). Les meir om tildelinga i artikkelen "Automatisering av nyheitsarbeid i lokalaviser".

2018: TekLab fekk 300.000 kr i støtte frå SAMKUL; eit forskingsprogram i regi av Noregs forskingsråd, for å etablere eit større nettverk med regionale, nasjonale og europeiske partnarar innan medieteknologi og innovasjon. Les om prosjektet i NFRs prosjektbank og i artikkelen "Forskningsnettverk fikk gjennomslag i NFR".

2018: TekLab fekk 200.000 kr i støtte frå UH-Nett Vest-satsinga Forsking på tvers til prosjektet "Virtual og augmented reality i lokaljournalistikken. Ei regional forsterking av EU-prosjektet INJECT". Les meir om prosjektet på UH-nett Vest si prosjektside og i artikkelen "Støtte til prosjekt om VR og AR i lokaljournalistikken".

2017: TekLab fekk 217.000 kr i støtte frå Studieadministrativ avdeling ved Universitetet i Bergen til utforsking av ny teknologi i undervisninga. Les ein sak om "Barns bruk av strømmetjenester" skrive av masterstudentar etter vårt besøk på TV-messa IBC hausten 2018. Reisa var finansiert av midlane frå Studieadministrativ avdeling. Same året fekk TekLab Små driftsmidlar frå Institutt for informasjons- og medievitskap, UiB til forsking på teknologiutvikling.

2016: TekLab fekk 500.000 kr i støtte frå Rådet for anvendt medieforsking til prosjektet «INJECT Noreg: Kreativ støtte til lokaljournalistikk». Midlane vart brukt til å styrka den norske dimensjonen i EU Innovation Action INJECT som varte frå 2017 til 2018. INJECT utforska kreative støtteverktøy for journalistikk. 2015: TekLab fekk Små driftsmidlar frå Institutt for informasjons- og medievitskap, UiB til forsking og utvikling knytt til innovasjonsprosjektet INJECT; eit samarbeid med City University London og lokalavisene Hallingdølen, Hordaland og Sunnhordland.

TekLab IMG 2762
Foto: Gunnhild Sofie Vestad.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram