Studentaktiv eksperimentering med immersive medier

TekLab får midler til styrking av utdanningskvalitetet fra Universitetet i Stavanger (UiS). Midlene skal brukes til studentaktiv forskning på immersjon i digitale medieuttrykk ved utdannelser på UiS.
Planleggingsmøte i det nye prosjektet Immeks. Fra venstre Lars Nyre, Sigmund Trageton, Espen Reiss Mathiesen, Margareth Pollestad (fremst), Jo Fridstrøm (bakerst), Nadine Zoghbi og Cato Wittusen. Foto: Siri Wichne Pedersen.
Publisert: 10. mai 2021

Universitetet i Stavanger (UiS) er en sentral partner i prosjektet for studentaktiv læring som TekLab fikk midler til fra DIKU høsten 2020. Nå har får TekLab fått midler fra UiS til å videreutvikle metodene i retning av "immersive medier". Midlene skal brukes i 2021 og 2022.

Prosjektet har fått navnet "Immersive medie-eksperiment": Immeks.

- Vi driver eksperimentell utforskning basert på to grunnleggende metodiske tilnærminger, sier professor Cato Wittusen, som er sentral i prosjektet. - Vi engasjerer studentene i analytiske, kvalitative evalueringer som intervju og refleksjonsnotat, og vi engasjerer dem i kreativ produksjon av nyskapende uttrykk for AR og VR.

«Immersjon» på dagsorden

I videreutviklingen av prosjektet ønsker TekLab å overføre prinsipp for innovasjonspedagogikk til en studentaktiv utforsking av immersjon i digitale medieuttrykk. Begrepet «immersjon» er ikke etablert i norske faglige sammenhenger, og TekLabs fremste målsetning er derfor å sette det på dagsorden i forskning og undervisning innen mediefag i Norge. TekLab utforsker immersiv erfaring ved hjelp av analyse og produksjon av audiovisuelle fortellinger basert på den didaktiske metoden innovasjonspedagogikk.

Begrepet «Immersjon» refererer til opplevelsen av å være fullstendig oppslukt i en fortelling eller et annet forløp. Når man leser en god bok kan man ofte gå helt opp i det, og denne opplevelsen blir gjort mulig på forskjellige måter i ulike medier ut fra deres teknologiske former. Noen typer immersjon framstår som verdifulle for samfunnet, for eksempel når elever er oppslukt i en læringsaktivitet, mens andre kan framstå som mer problematiske. For produsenter av innhold vil det være nyttig å forstå seg på ulike former for immersjon, og hvordan man kan legge til rette for immersjon i ulike medieformer.

 

Utprøving av ny teknologi

Prosjektet skal utforske opplevelsen av tradisjonelle medieprodukter og utvalgte nyvinninger innen AR (Augmented Reality) og VR (Virtual Reality) med hensyn på deres måter å skape immersive erfaring på. Prosjektet hviler på et partnerskap med det norske teknologifirmaet HIDDEN. HIDDEN er en mobilplattform for AR der studenter kan plassere audiovisuelle elementer og 3D-modeller inn i fortellingen og gjøre dem synlige i landskapet rundt brukeren. HIDDEN har hovedkontor i Oslo og er delfinansiert av Telia.

 

 

Innovasjonspedagogikk for medieutdanninger dreier seg om å engasjere studenter i innsiktsarbeid med teknologi som enda ikke er fullt ut etablert i bransjen. Faglærere og studenter i TekLab's samarbeidsprosjekt kan utforske virkemåtene til ny AR- og VR-teknologi, prøve ut nye uttrykksformer og være med å presse grensene for mediets form og gjennomslagskraft hos publikum.

- Både studenter og faglærere kan gi et genuint bidrag til videreutviklingen av teknologiselskapenes tilbud. Tradisjonell medievitenskap og mediepedagogikk vektlegger i stor grad kritiske perspektiver på medienes rolle i samfunnet, og innovasjonspedagogikk supplerer kritiske perspektiver med en løsningsorientert tilnærming, sier professor Lars Nyre, som leder prosjektet i sin rolle som professor II ved UiS.

TekLabs fremste formål som et DIKU-prosjekt innen studentaktiv læring er å  stimulere studentenes potensial for nyskaping ut fra deres egne forutsetninger som deltakere i mediesamfunnet. Ferdigheter innen for eksempel dataspill og bruk av sosiale medier er relevante for produksjon av immersive medieuttrykk.

 

Eksperimentelle kurs

Målet med prosjektet er at involverte faglærere lager eksperimentelle opplegg til utvalgte kurs på studieprogrammene bachelor i journalistikk (BJO) og bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon (BFJ). Disse kursoppleggene skal gjøre at studentene kan engasjeres i analytiske og produksjonsorienterte oppgaver, og resultatet av deres aktiviteter inngår som et datamateriale for vitenskapelig forskning og publisering.

Immeks-prosjektet skjer innenfor rammene av TekLab, men blir utført av faglærere og studenter ved UiS.

Lars Nyre er professor i mediedesign, teknologi og journalistikk ved Universitetet i Bergen og professor II i medievitenskap ved UiS. Han koordinerer prosjektet.

Margareth Pollestad er universitetslektor med faglig hovedområde utvikling av medieinnhold samt prosjektledelse av audiovisuelle produksjoner.

Espen Reiss Mathiesen er førstelektor i journalistikk og programansvarlig for journalistikk utdanningen ved UIS.

Cato Wittusen er professor i filosofi og leder for Programområdet for filosofi ved UiS. Han er ansvarlig for kurset BFJ220 høsten 2021. Han har forsket mye på filmteori og -estetikk, og har vært spesielt opptatt av tilskuerens medskapning.

Nadine Zoghbi er førsteamanuensis i lyddesign og teknikk, og er studieprogramleder for bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon.

Sigmund Trageton, universitetslektor i film- og fjernsynsproduksjon, og arbeider særlig med multimedieproduksjon.

 


Publisert: 10. mai 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram