Alt TekLab gjorde i 2021

TekLab fikk en tildeling på 5.000.000 kr fra HK-dir (tidligere DIKU) til å satse på studentaktiv læring i medieutdanninger for perioden 2021 til 2023. Vi er forpliktet til å rapportere om våre aktiviteter i 2021, og her kan du lese årsrapporten som ble sendt inn til fristen 25. november.
Publisert: 25. november 2021

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskoler. HK-dir jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre at arbeidslivet har tilgang på kompetent arbeidskraft.

HK-dir ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er et resultat at DIKU, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD ble slått sammen. Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innan høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

TekLabs målsetninger

TekLabs hovedmål er å videreutvikle og strukturere innovasjonspedagogikk for medieutdannelser. Prosjektet har tre konkrete delmål som vi har arbeidet med i 2021: M1) Strukturering av læringsformer knyttet til prototyping og innsiktsarbeid. M2) Strukturering av vurderingsformer basert på offentlig eksponering. M3) Studentaktiv evaluering av læringsutbytte og struktureringsprosess. Selv om vi har arbeidet med alle tre har vi nok hatt størst søkelys på M1 og M2, men vi satser sterkt på M3 neste år (se punktet EVALUERING nedenfor).

Aktiviteten i prosjektet er stor og økende. Vi har utført en rekke små og mellomstore prosjekter i pakt med målsetningene. Så langt har vi involvert over 150 studenter og flere dusin faglærere og bransjefolk ved Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen i Volda (HVO) og Universitetet i Stavanger (UiS). Vår internasjonale partner Florida State University (SFU) er i ferd med å gjennomføre et prosjekt, og vår VGS-partner Langhaugen VGS har gjennomført to prosjekter.

Framdrift

I løpet av det første året har prosjektet i stor grad fulgt framdriftsplanen og nådd de milepælene som var stipulert. Endringene i forhold til opprinnelig prosjektbeskrivelse er i all hovedsak positive. Da planene ble konkretisert i de lokale fagmiljøene viste det seg i mange tilfeller at aktivitetene ble mer omfangsrike og enn planlagt. Det har ikke oppstått noen vesentlige hindringer. COVID19 har naturlig nok ført til mindre reiseaktivitet enn planlagt, men både gjesteundervisning og StudentDemoer blir gjennomført med videomøte uten vesentlige problemer.

Budsjett

Det er ingen vesentlige avvik fra budsjettet slik det ble presentert ved starten av 2021. Vi holder oss ganske nøyaktig til det forbruket som er stipulert. I begynnelsen av oktober, da 75 % av budsjettåret var gått, hadde vi brukt 73 % av årets budsjett.

På grunn av COVID19 har vi omdisponert en del midler fra reisekostnader til sosial representasjon for studentene. Vi har arrangert en rekke StudentDemoer som er den formelle avslutningen av et helt semesters arbeid. TekLab gjør et nummer av å beverte studenter og faglærere med samme kvalitet som ledere i statlige instanser. Vi har derfor forholdt oss til statens maksimumssats for representasjon som er inntil kr 1 387,- pr. person.

TekLab søkte om ekstrastøtte fra Universitetet i Stavangers utlysning "Styrking av utdanningskvalitet" for 2021. Vi fikk 360.000 kr i støtte til utforskning av immersive medier sammen med studenter ved UiS. Disse midlene brukes til vitenskapelig assistanse, seminarvirksomhet og innkjøp av relevant utstyr. Les mer om prosjektet her: https://teklab.uib.no/artikler/utdanningsmidler-fra-universitetet-i-stavanger/.

I oktober 2021 annonserte ledelsen ved UiB at de gir ekstrastøtte til alle de seks prosjektene som fikk midler til studentaktiv læring fra DIKU for perioden 2021-23. TekLab finn med dette en ekstrastøtte på 379.000 kr. Midlene er ikke øremerket og vil derfor inngå i den allerede planlagte aktiviteten i TekLab. Dette var en svært gledelig vitamininnsprøytning til et allerede engasjert fagmiljø.

Tre typer kurs

Vi prøver ut tre typer innovasjonspedagogikk på tre typer kurs:

  1. Utforskende kurs med spesielt fokus på eksperimentell prototyping og innsiktsarbeid,
  2. Entreprenørskapsorienterte kurs med vekt på kommersiell prototyping og
  3. Selvstendig utviklingsarbeid som bare foregår på masteroppgaver.

Vi prøver ut nye lærings- og vurderingsformer i samband med obligatoriske innleveringer på de aktuelle kursene. Vi vil prøve ut de samme virkemidlene over flere år for å se effekten av dem. Vi forutsetter at hvis vår utforsking er tilstrekkelig vellykket, vil det gjøres endringer i studieplanene for kursene. Det vil i så fall gjelde læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Siden det er en krevende jobb å endre studieplaner vil vi bruke hele treårsperioden til å evaluere våre redesign.

Vi har lovet at prosjektet vil føre til tre typer resultat, og arbeider med disse i sikte: 1) Arbeidslivsrelevant læringsutbytte basert på arbeid med prototyper og innsikter, 2) Offentlig formidling av løsninger, innsikter og innovasjonspedagogiske prinsipper, og 3) En strategi for overføring av innovasjonspedagogikk med nettkurs. I 2021 har vi hatt et stort volum av prototyper og evalueringsrapporter, og har fomidlet dem alle gjennom StudentDemoer og oppslag på vårt nettsted. (Se listene nedenfor). Resultat 3 planlegges som en omfattende læringsressurs i form av fagtekster, videoer og publikasjoner av studentenes arbeider, men har ennå ikke funnet sin form.

I resten av rapporten gjør vi nøye greie for våre aktiviteter i 2021.

Fellesaktiviteter

Noen aktiviteter er felles for alle partnerne og presenteres først.

Fellesprosjekt 1: To doktorgradsstipendiater har blitt sterkere involvert i TekLabs innovasjonspedagogiske prosjekt enn det som var skissert i prosjektskissen. Det gjelder PhD Fredrik Håland Jensen ved Universitetet i Bergen og Rebecca Nedregotten Strand ved Høgskulen i Volda. De er nå engasjert i følgeforskning på innholdet i og virkningen av TekLabs innovasjonspedagogikk slik den arter seg hos alle partnerne. Denne utviklingen vil både styrke TekLab-prosjektets indre sammenheng og gi det større gjennomslagskraft i pedagogiske fagmiljøer.

Fellesprosjekt 2: TekLab har inngått en formell samarbeidsavtale med mobilapp-firmaet Hidden, og betaler dem et honorar for ekstraordinær oppfølging og tilrettelegging av våre aktiviteter. Hidden produserer audiovisuelt innhold knyttet til kulturminner, interessante bygninger, og andre hendelser som er lokalisert i terrenget. Våre studenter og faglærere gjør kritiske formative evalueringer av appen. Vi har gjort dette både i Volda (to ganger), på Langhaugen VGS og i Stavanger. Florida State University er involvert i testing av Hiddens nye AR-funksjonalitet. Samarbeidet fortsetter i 2023. TekLabs undersøkende aktiviteter bidrar til å forbedre Hiddens brukergrensesnitt og tekniske funksjonalitet, og samarbeidet utgjør et godt eksempel på hvordan studentaktiv læring kan bidra til bedriftsutvikling. Les mer om samarbeidet her.

Fellesprosjekt 3: Vi søkte om og fikk tillatelse fra HK-dir til å omdisponere midler og kjøpe en den relativte kostbare teknologien HoloLens 2 til ca. 45.000 kr. Dette er et verktøy for produksjon og visning av Augmented Reality, og det blir nå brukt i et individuelt masterprosjekt ved Abel van Beek og et fellesprosjekt med firmaet Spello og UiB. I 2023 vil det brukes på bachelor både ved UiS og HVO. Studentene som er knyttet til TekLab-kursene har stor glede av å utforske dette svært avanserte verktøyet. Les mer om utforskningen her.

Fellesprosjekt 4: Fagmiljøet rundt TekLab ved UiB, UiS og HVO har sendt inn en søknad til HK-dir om tiltak for økt arbeidsrelevans til fristen 24. september. Søknaden har tittelen "TekLab Bedrift. En verdiorientert utforskning av fremvoksende teknologier i samarbeid med bedrifter for å øke medieutdanningers relevans i arbeidslivet". Dersom den blir innvilget vil fagmiljøet rundt TekLab på sikt kunne få en sentral rolle og synlighet i norsk UH-sektor.

1. Eksperimentell prototyping og innsiktsarbeid

1.1. TekLab bidrar til å lage et "Makerspace" ved UiB i Media City Bergen, og dette skjer i samarbeid med PhD-stipendiater og studenter på master i medie- og interaksjonsdesign. Det testes ut diverse teknologier som kan egne seg til praktisk eksperimentering. Denne miljøbyggingen vil pågå i hele prosjektperioden.

1.2. TekLab publiserte tre eksperimentelle prototyper på sosiale roboter og droner produsert på et masterkurs i medie- og interaksjonsdesign ved UiB kalt Media Technology: Theory and Development høsten 2020. Disse teknologiene var helt nye både for faglærerne og studentene. Les mer om prototypene her.

1.3 TekLab bidro til å gjennomføre et dronekurs på et kurs på bachelor i TV-produksjon ved UiB våren 2021. Eksperter fra NRK bidro med undervisning og veiledning, og alle studentene ble sertifiserte dronepiloter i løpet av kurset. Et slikt kurs har aldri blitt holdt før, og førte til tre eksamensfilmer med dronebasert video. Se alle dronevideoene her.

1.4. TekLab bidro til å etablere et samarbeid mellom Juridisk fakultet og bachelor og master i Medie- og interaksjonsdesign ved UiB våren 2021. Studenter på juss laget juridiske betenkninger rundt personvern og GDPR i mediestudenters prototyper, og et slikt samarbeid har ikke blitt gjort før ved UiB. Les mer om samarbeidet her.  Les juss-studentenes juridiske analyser av prototypene her.

1.5. TekLab bidro til å knytte et kurs i Webdokumentar ved HVO sammen med app-produsenten Hidden og Sunnmøre museum våren 2021, og det ble laget nyskapende museumsformidling i dette trepartssamarbeidet. Utforskningen var eksperimentell og ikke kommersiell. Fem medieproduksjoner er publisert på TekLabs nettsted. Se et eksempel her.

1.6. TekLab bidro til at Langhaugen VGS kunne gjennomføre et eksperiment med TikTok i journalistikken med sine elever våren 2021. Elevene og læreren formulerte tommelfingerregler for hvordan TikTok-journalistikk kan lages. Les mer om elevenes erfaringer med TikTok-prosjektet her.

1.7. TekLab videreutviklet samarbeidet med Juridisk fakultet høsten 2021, og Senter for vitenskapsteori ved UiB ble også involvert. Det ble arrangert en "TekLab Privacy Workshop" med forelesninger og praktiske råd om hvordan personvern kan bygges inn i prototyper helt fra starten. Det er ikke publisert noe materiale fra denne workshopen ennå. Planen er å videreutvikle opplegget gjennom de neste to årene av TekLabs virksomhet.

1.8. TekLab bidro til å sette app-firmaet Hidden i kontakt med Florida State University ved professor Andy Opel. De utvikler nå et samarbeid der studentene lærer seg Unity-programmering og produserer AR-fortellinger som er tilpasset Hidden-appen. Les mer om Andy Opels studentaktive prosjekter her.

2. Entreprenørskapsorientert prototyping og innsiktsarbeid

2.1. TekLab bidro til at et bachelorkurs i Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap ved UiB fikk bransjepartnere våren 2021. Studentene laget prototyper og forretningsmodeller for nye tjenester hos firmaene Factiverse, QUEST og Tipps. De laget også pitchvideoer som formidler prosjektidéene. Les mer om prototypene her.

2.2. TekLab bidro til at Langhaugen VGS kunne begynne et samarbeid med app-firmaet Hidden om å lage innhold til deres lokative app våren 2021. Elevene lagde lokative fortellinger fra sine nærområder, og deres engasjement bekreftet at det er et potensial for Hidden som læringsverktøy i skolen. Prosjektet skal omtales på TekLabs nettsted.

2.3. TekLab bidro til at et bachelorkurs i Design for mediebruk ved UiB fikk TV 2 Sumo som bransjepartner våren 2021. Studentene arbeidet i seks grupper og utførte innsiktsarbeid og utviklet prototyper på nye tjenester for TV 2 Play. Les mer om samarbeidet og prototypene her.

2.4. TekLab bidro til at et avsluttende kurs kalt Bacheloroppgave i medie- og interaksjonsdesign fikk syv forskjellige bransjepartnere våren 2021. Studentene arbeidet i grupper og utviklet prototyper for firmaene NTB, Nagra, Vimond, Future Solutions, Scary Weather, Bergen Ocean Wind og QUEST. Les mer om samarbeidene og prototypene her.

2.5. I samband med ekstratildelingen fra UiS etablerte TekLab forskningsprosjektet Immeks, og hadde et kick-off-seminar med vår partner Hidden ved CEO Øyvind Steensen høsten 2021. Her ble studentene informert om innholdsutvikling og kommersielle muligheter for mobilapper av Hiddens type. Faglærere ved UiS holdt også foredrag. Les mer om seminaret her.

2.6. I samband med ekstratildelingen fra UiS bidro TekLab til til at Hidden ble testet av studentene på bachelorkurset Audiovisuell fortelling 3 ved Multimedie- og TV-produksjon ved UiS. Studentene laget innhold til avviklingen av Grønn Dag høsten 2021, og ble intervjuet om deres oppfatninger av appen. En rapport vil bli publisert på TekLabs nettsted.

2.7. TekLab bidro til pitchtrening og forretningsutvikling på bachelorkurset Nye medium ved HVO høsten 2021. Studentene arbeidet i fire grupper, og utførte en formativ evaluering av Hidden og laget designskisser og forretningsmodeller for forbedrete løsninger. De fire rapportene vil bli publisert på TekLabs nettsted.

2.8. TekLab bidro til pitchtrening og forretningsutvikling på et valgemne i Datajournalistikk ved UIB høsten 2021. Studentene arbeidet i grupper og lagde fire forskjellige prototyper på datajournalistiske saker/tjenester, og pitchet dem for fagpersoner fra Bergens Tidende, Bergensavisen og visualiseringsfirmaet Everviz. Alle rapportene vil bli publisert på TekLabs nettsted.

3. Selvstendig utviklingsarbeid

3.1. TekLab bidro til at det ble levert tre søknader fra bachelor- og masterprosjekt tilknyttet Medie- og interaksjon ved UiB til støttetiltaket "UiB Idé" våren 2021. De tre prosjektene er WindFace, Værkampen og Diem som er omtalt nedenfor.

3.2. TekLab bidro til at masterstudent Gianmarco Caruso ved Medie- og interaksjonsdesign ved UiB fikk gjennomslag i UiB Idé våren 2021. Han fikk en tildeling på 100.000 kr til videre utvikling og kommersialisering av designprosjektet Diem. Les mer om Carusos prosjekt her.

3.3. Masterstudent Jo Fridstrøm ved Master i samfunnssikkerhet ved UiS hadde praksis i TekLab høsten 2021, og han arbeidet med intervjuing og artikkelskriving knyttet til datajournalistikk og mobilapplikasjonen Tipps. Les mer om Fridstrøms aktiviteter her.

3.4. TekLab bidro til at masterstudent Abel van Beek ved Medie- og interaksjonsdesign ved UiB kan lage et masterprosjekt der han bruker HoloLens 2 til maritime formål. Han lager en prototype på et AR-verktøy som kan hjelpe skippere å navigere i kystnære strøk. Les mer om Abel van Beeks prosjekt her.

3.5. TekLab bidro til at masterstudent Peter Rolfsen Medie- og interaksjonsdesign ved UiB har et samarbeid med Veidekke om å evaluere AR-verktøy for økt presisjon i byggeprosjekter. Rolfsen evaluerer en teknologi kalt TrimbleSiteVision med relevante brukere i Veidekke. Prosjektet skal omtales på TekLab når det er fullført.

3.6. TekLab bidro til at fire masterstudenter, Emma Opheim, Lisa Knashaug, Anita Norheim og Julie Sætersdal ved Medie- og interaksjonsdesign ved UiB inngikk et samarbeid med TV 2. Målet er å bidra til TV 2 Plays forsøk på å nå unge brukergrupper med sin strømmetjeneste. Prosjektet skal omtales på TekLab når det er fullført.

3.7. TekLab bidro til at masterstudent Vedat Sevincer ved Media practice ved HVO gjør en praktisk masteroppgave som blant annet er knyttet til programutvikling for stipendiat Rebecca Nedregotten Strands PhD-prosjekt. Les mer om Rebeccas PhD-prosjektet her.

3.8. TekLab bidro til at masterstudent Iris Anne Osen ved Media practice ved HVO gjør en praktisk masteroppgave som blant annet er knyttet til grafisk design for stipendiat Rebecca Nedregotten Strands PhD-prosjekt. Prosjektet skal omtales på TekLab når det er fullført.

3.9. TekLab bidro til at masterstudent Isak Thesmann Høier Myhr Horgar ved Media practice ved HVO gjør en praktisk masteroppgave som blant annet er knyttet til innholdsproduksjon for stipendiat Rebecca Nedregotten Strands PhD-prosjekt. Prosjektet skal omtales på TekLab når det er fullført.

3.10. TekLab ved prosjektutvikler Audun Klyve Gulbrandsen inngår et samarbeid med to studenter på Master i programutvikling ved Høgskolen på Vestlandet/UiB. De skal lage et system for opplevelse av et virtuelt museum.

Evalueringer

Evaluering 1: TekLabs prosjektkoordinator rekrutterte et studentråd ved UiB våren 2021, og de utførte en evaluering av kurs som har blitt strukturert av innovasjonspedagogikk. Les studentevalueringen her og les prosjektkoordinator Frida Sulens refleksjoner her.

Evaluering 2: TekLab utfører nå en kvalitativ undersøkelse av oppfatninger av innovasjonspedagogikk som metode ved utdanningene i Volda, Stavanger og Bergen. Vi har fått ekstrastøtte fra Små driftsmidler og Olsens legat, begge ved UiB, og vi har kunnet hyre inn en vitenskapelig assistent uten kostnader for HK-dir-budsjettet. Vår medarbeider Helene Høylandskjær har så langt fått inn surveysvar fra 60 studenter, faglærere og bransjefolk, og har intervjuet 13 av dem kvalitativt. Vi vil lage minst en vitenskapelig artikkel ut fra dette materialet.

Spredningsarbeid

I 2021 har TekLab brukt store ressurser på prøve ut nye lærings- og vurderingsformer på  kurs ved UiB, UiS, HVO, Florida State University og Langhaugen VGS. Læringsformene er omtalt i seksjonen "Status for prosjektet". Vi har lovet at prosjektet vil ha som resultat en "Offentlig formidling av løsninger, innsikter og innovasjonspedagogiske prinsipper". Dette spredningsarbeidet gjør vi gjennom 1) Å lage et nytt nettsted for prosjektet, 2) å promotere vårt innhold på sosiale medier, 3) Ved offentlige tilstelninger kalt "StudentDemo" og 4 ved faglige foredrag fra faglærerne i prosjektgruppen.

1. Nettsted

Nettstedet https://teklab.uib.no ble laget fra scratch vinteren 2021. Her har vi nå publisert et stort antall saker, og de aller fleste blir presentert som en del av rapporteringen i kategorien "Status for prosjektet". Vi har også gjenpublisert gamle saker fra tiden før TekLab ble et HK-dir-prosjekt. Les mer om nettsatsningen her.

Vi etablerte en kategori kalt "paraplysak" som presenterer et kurs generelt, og to kategorier for henholdsvis "Prototyper" og "Medieproduksjoner". De sistnevnte kategoriene presenterer studentens sluttprodukter, og kan enkelt lenkes til i CVer, jobbsøknader og lignende.

Nettstedet blir nå videreutviket med vekt på rask og effektiv presentasjon av "personer" og "samarbeidspartnere". De viktigste personene er de mange studentene som deltar med prosjekter, og som kan bli synlige på en positiv måte. Partnerne er utdanningsinstitusjoner, private firmaer og andre som samarbeider med TekLab i kortere eller lengre tid. De vil også lett kunne presentere prosjekter de har vært med på på sine egne nettsider.

Vi vil fortsette å utvikle nettstedet gjennom de tre årene prosjektet varer, og vi vil være særlig opptatt av å legge til rette fagressurser for et nettkurs innen utløpet av 2023 (delmål 3).

2. Sosiale medier

TekLab har brukt store ressurser på å lage nettstedet og nettsakene som er publisert der, og har derfor ikke hatt en aktiv satsning på sosiale medier i 2021. Vi har etablert en YouTube-kanal som formidler videoer laget i prosjektet, og en Instagram-profil som skal henvende seg til de yngste i vår målgruppe. I tillegg har TekLab fra før en Twitterprofil og en Facebookprofil. Vi kommer til å være langt mer aktive på sosiale medier i 2022 og 2023. Her er lenker til de fire sosiale mediene vi er tilstede på:

2.1. YouTube.

2.2. Instagram.

2.3. Twitter.

2.4. Facebook.

3. StudentDemoer

TekLab har arrangert en rekke "StudentDemoer" i 2021. Vi er i ferd med å utvikle denne typen arrangementer til en vurderingsform, ved blant annet å ha et publikum som kommenterer prosjektene og i noen tilfeller også en jury som gir mer formelle vurderinger av prosjektene. Vi avslutter Demoene med en bedre lunch eller middag for alle involverte. Vi vil fortsette å utvikle denne sjangeren I 2022 og ønsker å implementere den som en formell vurderingsform på utvalgte kurs i 2023.

Her følger er en komplett liste over StudentDemoene. Merk at de fleste arrangementene er omtalt under kategoriene 1) Eksperimentell prototyping og innsiktsarbeid og 2) Entreprenørskapsorientert prototyping og innsiktsarbeid som er presentert i kategorien "Status for prosjektet".

3.1. StudentDemo på kurset Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap ved UiS i mars 2021.

3.2. StudentDemo for foreningen Bergen Entrepreneurship Academy i februar 2021.

3.3. StudentDemo for Juridisk faktultet ved UiB i februar 2021.

3.4. StudentDemo på et kurs i TV-produksjon der de lagde videoer med dronefilm i et samarbeid mellom UiB og NRK, mars 2021.

3.5. StudentDemo på kurset i Web Documentary ved HVO i mai 2021.

3.6. StudentDemo på kurset Design for mediebruk ved UiB i juni 2021.

3.7. StudentDemo på kurset Bacheloroppgave i medie- og interaksjonsdesign ved UiB i juni 2021.

3.8. StudentDemo på bransjefestivalen FutureWeek i Media City Bergen i september 2021.

3.9. StudentDemo på kurset Nye medium ved HVO i oktober 2021.

3.10. StudentDemo på kurset Media Technology: Theory and Practice ved UiB i november 2021.

3.11. StudentDemo på kurset Datajournalistikk ved UiB i november 2021.

4. Faglige foredrag

Leder i TekLab, professor Lars Nyre, har blitt invitert til å fortelle om "TekLab. Innovasjonspedagogikk for medieutdanninger" i en rekke faglige sammenhenger i 2021. Her er en komplett liste over foredragene.

4.1. Foredrag ved Lars Nyre, Rebecca Nedregotten Strand og Fredrik Håland Jensen: “Innovation Pedagogy: A strategy for preparing students for an uncertain job future” i Forskergruppa Teaching and Learning in Higher Education (TeLEd) ved Universitetet i Bergen, 24. november 2021.

4.2. Foredrag ved Lars Nyre: «Prototyper på ny medieteknologi» på Forskningsdagane UNG ved UiB onsdag 29. september 2021.

4.3. Foredrag ved Lars Nyre: "Hvordan utdanne studenter i tett kontakt med bransjen for å sikre mest mulig relevante kandidater og mest mulig relevant utdanning". NCE Media, Media City Bergen, 16. september 2021.

4.4. Foredrag ved Lars Nyre: «Mediedesign og innovasjonspedagogikk: to sider av samme sak», Forskergruppa MedieDesign ved OsloMet, 17. juni 2021.

4.5. Foredrag ved Lars Nyre: "Academic innovation. A new fit between research, teaching and innovation in the social sciences., frokostseminar ved SV-fakultetet, UiB, 8. juni 2021.

4.6. Foredrag ved Lars Nyre: "Innovasjonspedagogikk for medieutdanninger". Forsknings- og høyere utdannings-departementets oppstartsmøte for langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 21. mai 2021.

4.7. Foredrag ved Lars Nyre: "Gode råd til søknaden" på Labfrokost ved Studieadministrativ avdeling, UiB, i samband med ny utlysing i Program for studentaktiv læring, 29. april 2021.

4.8. Foredrag ved Lars Nyre: "How media and computer science students can contribute to a more sustainable economic development of media in the future", ved The Interactional Project, CET, UiB, 18. mars 2021.

4.9. Foredrag ved Lars Nyre: "innovasjonspedagogikk for medieutdanninger" på Fagkritisk dag, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, 11. mars 2021.

4.10. Foredrag ved Lars Nyre: "innovasjonspedagogikk for medieutdanninger" på stabsmøte på Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, 24. februar 2021.

4.11. Foredrag ved Lars Nyre: "innovasjonspedagogikk for medieutdanninger" på stabsmøte ved Institutt for informatikk, UiB, 17. desember 2020.


Publisert: 25. november 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram